Nằm mơ rụng răng có ý nghĩa gì, đánh số gì phát tài?

Nằm mơ rụng răng có ý nghĩa gì, đánh số gì phát tài?