Trả lời câu hỏi kiểm tra doping là gì?

Trả lời câu hỏi kiểm tra doping là gì?